Get Adobe Flash player

Covenant

กติกาสำหรับการเข้าใช้เว็บของสาขาวิชาเทคโนโยการจัดการสินค้าแฟชั่นนั้น ขอให้นักศึกษามีสติ และระลึกเสมอว่า ตนเอง คือ ว่าที่บัณฑิต ดังนั้น ก่อนกระทำการใดๆ ให้ใช้สติ คิด ไต่ตรองให้รอบคอบก่อน ให้สมกับที่เป็นบัณฑิตในอนาคต