Get Adobe Flash player

ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น

คณาจารย์ประจำทั้งหมดของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น

 4-อัจฉราวรรณ 2-ณัฐชยา 3-จุฑาทิพ 5-ลักขณา 1-ศรัทธา 7-สรรษนีย์ 6-ไตรถิกา

(อ.อัจฉราวรรณ)  (อ.ณัฐชยา)  (ผศ.จุฑาทิพ)  (ผศ.ลักขณา)  (ผศ.ศรัทธา)  (อ.สรรษนีย์)  (อ.ไตรถิกา)

>>>คลิ๊กที่รายชื่อเพื่อเข้าชมข้อมูลส่วนบุคคล<<<